ADR Juridisch advies

UW RECHT IS ONZE OPDRACHT !

Diensten 

Hier vindt u een paar voorbeelden van onze diensten.

Geschillen werkgever:
Heeft u een geschil met uw werkgever wat vaak leidt tot vervelende gesprekken. Advies; neem altijd iemand mee bij dit soort gesprekken. ADR juridisch advies kan u daarin ondersteunen door het opstellen van bezwaarbrieven, advies, monitoren en verslag leggen van gesprekken ten behoeve van een eventuele rechtszaak. 
Controle of Spoor 1 en Spoor 2 correct worden of zijn uitgevoerd door uw werkgever tijdens uw ziekte verzuim. Maar ook wanneer uw werkgever het nalaat de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst correct af te sluiten, denk hierbij aan resterende vakantie-uren, nog openstaande declaraties, ontslagbevestiging en eventueel de transitievergoeding.

Geschillen UWV/gemeentelijke sociale dienst inzake uw uitkering:
Bent u het niet eens met de beslissing van het UWV of uw gemeente inzake uw uitkering, kunt u daartegen in beroep gaan.
ADR juridisch advies kan hiervoor een officiële klacht opstellen en u daarin verder ondersteunen, monitoren, begeleiden en mede aanwezig te zijn op de hoorzitting in het gemeentehuis en voor u op verzoek als gemachtigde het woord voeren en de procedure bewaken.

Geschillen huurder / verhuurder:
Bent u het niet eens met uw verhuurder inzake huurverhogingen, noodzakelijke aanpassingen die worden nagelaten, of andere zaken die daar betrekking op hebben, kan ADR juridisch advies u adviseren. Dit kan door bezwaar indienen een geheel andere wending krijgen.

Geschillen met de bewindvoerder:
Bewindvoerders worden aangewezen door de kantonrechter om uw belangen en taken over te nemen en te behartigen. Ook afspraken maken met schuldeisers behoort tot een van zijn taken. Ervaring leert ons, dat hierin men niet altijd adequaat om gaat met cliënten, die gebruik moeten maken van schuldhulpverlening.
Als voorbeeld; de bewindvoerder verschaft tenminste maandelijks een overzicht van de beheerrekening.
ADR juridisch advies kan u daarin helpen en ondersteunen en door in contact te treden met uw bewindvoerder. Maar ook indien noodzakelijk een klacht indienen bij de rechter die de bewindvoerder heeft aangewezen, om uw klacht voor te leggen en op te lossen. De rechter kan een andere bewind voerder aanwijzen.

Koper / verkoper:
Verkoop van goederen met de garantievoorwaarden waarbij juist die voorwaarden niet correct worden nageleefd en overtreden door winkeliers en internetbedrijven. Daar zijn wetten en rechten voor de koper beschreven in het Burgelijk Wetboek. U kunt bijvoorbeeld  binnen 14 dagen reageren met een klacht van uw gekocht product waarmee u veel problemen kunt voorkomen en zelfs de koop ongedaan maken.

Incassobureaus:
Indien u onterecht een dwingend verzoek tot betaling ontvangt van een incassobureau, met allerlei opmerkingen inzake rechtszaken, beslaglegging e.d. "wat te doen"? ADR juridisch advies kan u deze zorg uit handen nemen, zodat u in alle rust door kunt gaan met uw dagelijkse bezigheden.
ADR juridisch advies onderzoekt uw zaak en zal daarop actie ondernemen.
ADR juridisch advies communiceert met het incassobureau, maakt afspraken en houdt u op de hoogte.
Een incassobureau kan nooit beslag leggen op uw loon / uitkering of uw goederen

Incasso voor bedrijven:
Heeft u een opdrachtgever die zich niet houdt aan uw overeenkomst en de voorwaarden tot betalingen, kan ADR juridisch advies u deze zorgen uit handen nemen. U heeft de mogelijkheid een jaarcontact af te sluiten tegen een scherp tarief zodat u geen verdere kosten heeft om belast te worden met het aanschrijven en overige handelingen om uw opdrachtgever te bewegen aan zijn verplichtingen te voldoen. Voor informatie; kijk in de rubriek tarieven!

Contract / overeenkomst:
Als iemand zich niet houdt aan een overeenkomst opgesteld door partijen tot betaalverplichtingen, bijvoorbeeld bij een verkoop of getekende afspraak, treedt ADR juridisch advies in contact met de tegenpartij, teneinde er zorg voor te dragen dat men zich houdt aan deze verplichting volgens de wettelijke normen.

Contact:
M:  info@adrjuridischadvies.com
T:  06-57884115